Banana Leaf Rice

Restaurant: Ravi’s (Solaris Mont Kiara)
Address: Address:No 1, Jalan Solaris 2, Solaris Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur.